Σημείωση
3 του Ν24/62Ισχύς του Νόμου

Ο παρών Νόμος θα θεωρηθή ότι τίθεται εν ισχύΪ από της 31ης Μαρτίου 1962.