Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Οφειλετών (Περιορισμός, Αναγκαστικών Πωλήσεων Ακινήτου Περιουσίας Νόμος του 1961 και οι περί Οφειλετών (Περιορισμός, Αναγκαστικών Πωλήσεων Ακινήτου Περιουσίας Νόμοι του 1962 θα αναγινώσκηται Πωλήσεων Ακινήτου Περιουσίας) Νόμου του 1961 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως “ο βασικός Νόμος”).

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“ακίνητος περιουσία” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ακινήτου Περιουσίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

“περίοδος” σημαίνει την περίοδον μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1962 και της 30ης Απριλίου του 1962.

“πώλησις” σημαίνει πώλησιν δυνάμει αποφάσεως ή διατάγματος οιουδήποτε Δικαστηρίου της Δημοκρατίας ή διενεργουμένην επί τη βάσει των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ή του περί Πωλήσεως Ενυποθήκου Περιουσίας Νόμου.

Ουδεμία πώλησις διαρκούσης της περιόδου

3. Ουδεμία πώλησις ακινήτου περιουσίας οπουδήποτε κειμένης θέλει λάβει χώραν διαρκούσης της περιόδου.

Περιπτώσεις μη εφαρμογής του Νόμου

4. Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν θα εφαρμόζωνται εις πάσαν περίπτωσιν πωλήσεως ακινήτου περιουσίας διά χρέος οφειλόμενον προς Τράπεζαν ή Συνεργατικήν Εταιρείαν.

Σημείωση
3 του Ν12/62Έναρξις ισχύος του Νόμου

Ο παρών Νόμος θα θεωρηθή ότι τίθεται εν ισχύϊ από της 23ης Φεβρουαρίου 1962.

Σημείωση
3 του Ν24/62Ισχύς του Νόμου

Ο παρών Νόμος θα θεωρηθή ότι τίθεται εν ισχύΪ από της 31ης Μαρτίου 1962.