Ουδεμία πώλησις διαρκούσης της περιόδου

3. Ουδεμία πώλησις ακινήτου περιουσίας οπουδήποτε κειμένης θέλει λάβει χώραν διαρκούσης της περιόδου.