Περιπτώσεις μη εφαρμογής του Νόμου

4. Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν θα εφαρμόζωνται εις πάσαν περίπτωσιν πωλήσεως ακινήτου περιουσίας διά χρέος οφειλόμενον προς Τράπεζαν ή Συνεργατικήν Εταιρείαν.