Σημείωση
3 του Ν12/62Έναρξις ισχύος του Νόμου

Ο παρών Νόμος θα θεωρηθή ότι τίθεται εν ισχύϊ από της 23ης Φεβρουαρίου 1962.