Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη αντίθετος έννοια-

“ακίνητος περιουσία” έχει την εις τον όρον τούτον αποδιδομένην έννοιαν υπό του άρθρου 2 του περί Ακινήτου Περιουσίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου.

“περίοδος” σημαίνει την περίοδον μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 1962 και της 30ης Απριλίου του 1962.

“πώλησις” σημαίνει πώλησιν δυνάμει αποφάσεως ή διατάγματος οιουδήποτε Δικαστηρίου της Δημοκρατίας ή διενεργουμένην επί τη βάσει των διατάξεων του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου ή του περί Πωλήσεως Ενυποθήκου Περιουσίας Νόμου.