Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Οφειλετών (Περιορισμός, Αναγκαστικών Πωλήσεων Ακινήτου Περιουσίας Νόμος του 1961 και οι περί Οφειλετών (Περιορισμός, Αναγκαστικών Πωλήσεων Ακινήτου Περιουσίας Νόμοι του 1962 θα αναγινώσκηται Πωλήσεων Ακινήτου Περιουσίας) Νόμου του 1961 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ως “ο βασικός Νόμος”).