Εξαίρεσις ωρισμένων εργοδοτουμένων

26Α.-(1) Ουδέν των εν τω παρόντι Μέρει εφαρμόζεται-

(α) εις την περίπτωσιν εργοδοτουμένου υπό της Κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ιδρυμάτων των Ναυτικών, Στρατιωτικών και Αεροπορικών Δυνάμεων (Ν.Α.Α.Φ.Ι.), του οποίου ο βασικός τόπος απασχολήσεως ευρίσκεται εν τη Δημοκρατία, νοουμένου ότι οι όροι εργασίας αυτού περιλαμβάνουσιν όρους εν σχέσει προς πληρωμάς λόγω πλεονασμού ουχί ολιγώτερον ευεργετικούς εις τον ως άνω εργοδοτούμενον ή αι διατάξεις του παρόντος Μέρους ή των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδοθέντων Κανονισμών·

(β) εις κατηγορίας εργοδοτουμένων αι οποίαι ήθελον καθορισθή διά Διατάγματος εκδιδομένου υπό του Υπουργού:

Νοείται ότι πριν ή εκδώση οιονδήποτε τοιούτο Διάταγμα, ο Υπουργός συμβουλεύεται το Εργατικόν Συμβουλευτικόν Σώμα και το Συμβούλιον του Ταμείου.

(2)Ο εργοδότης οιουδήποτε εργοδοτουμένου όστις δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εξαιρείται των διατάξεων του παρόντος Μέρους, δεν καταβάλλει οιασδήποτε εισφοράς εις το Ταμείον ούτε και προβαίνει εις οιασδήποτε άλλας πληρωμάς δυνάμει του Μέρους τούτου.