Εξαίρεσις εκ της φορολογίας και της προς καταβολήν δασμών και τελών χαρτοσήμου υποχρεώσεως

26. Το Ταμείον εξαιρείται-

(α)της πληρωμής παντός τελωνειακού δασμού ή τέλους πληρωτέου δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου του αφορώντος εις πληρωμήν τοιούτου δασμού η τέλους, επί μηχανημάτων, περιλαμβανομένων τμημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, συσκευών, οχημάτων, οργάνων, εργαλείων, εφοδίων και πάσης φύσεως υλικών άτινα εισάγονται προς ιδίαν χρήσιν του Ταμείου και δεν προορίζονται διά πώλησιν εις το κοινόν·

(β)της πληρωμής τελών χαρτοσήμου πληρωτέων δυνάμει του εκάστοτε εν ισχύϊ νόμου του αφορώντος εις πληρωμήν τελών χαρτοσήμου·

(γ) της πληρωμής παντός Κυβερνητικού φόρου ή φόρου ή τέλους τοπικής αρχής.