Προειδοποίησις πλεονασμού εις τον Υπουργόν

21.-(1) Ο εργοδότης κοινοποιεί στον Υπουργό οποιοδήποτε προβλεπόμενο πλεονασμό ένα τουλάχιστο μήνα πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται να τερματιστεί η απασχόληση των επηρεαζόμενων εργοδοτουμένων.

(2) Η τοιαύτη κοινοποίησις είναι εν τω καθωρισμένω τύπω και περιλαμβάνει-

(α)τον αριθμόν των εργοδοτουμένων οι οποίοι πιθανώς να καταστώσι πλεονάζοντες·

(β) τον επηρεαζόμενον κλάδον ή κλάδους της επιχειρήσεως·

(γ) τα επαγγέλματα και, όπου είναι δυνατόν, τα ονόματα και τας οικογενειακός υποχρεώσεις των επηρεασθησομένων εργοδοτουμένων· και

(δ) τους λόγους του πλεονασμού.