Δικαίωμα πλεοναζόντων εργοδοτουμένων εις επαναπρόσληψιν

22. Όταν εργοδότης ο οποίος εκήρυξεν εργοδοτουμένους ως πλεονάζοντας επιθυμεί, εντός οκτώ μηνών αφ' ότου προέκυψεν ο πλεονασμός, να επαναυξήση την εργατικήν του δύναμιν, του αυτού τύπου η της αυτής ειδικότητος, ούτος δίδει προτεραιότητα κατά την πρόσληψιν εις τους επηρεασθέντας εκ του πλεονασμού εργοδοτουμένους, λαμβανομένων όμως υπ' όψιν των αναγκών λειτουργίας της επιχειρήσεως.