Αδίκημα υπό εργοδότου εν σχέσει προς προτιθέμενον πλεονασμόν

29.-(1) Εργοδότης παραλείπων, άνευ ευλόγου αιτίας, να κοινοποιήση εις τον Υπουργόν προτιθέμενον πλεονασμόν, ως απαιτείται υπό του εδαφίου (1) του άρθρου 21, είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.

(2) Εργοδότης ο οποίος, όταν δίδη κοινοποίησιν εις τον Υπουργόν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 21, παραλείπει, άνευ ευλόγου αιτίας, να παράσχη τα υπό του εδαφίου (2) του ρηθέντος άρθρου καθοριζόμενα στοιχεία είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.