Αδίκημα εργοδότη σε σχέση με μετάθεση ή μεταφορά εργοδοτουμένου σε άλλο εργοδότη

29Α. Εργοδότης ο οποίος παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15Α είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες.