Κατασκευή, κ.λ.π., πρατηρίων πετρελαιοειδών μόνον κατόπιν αδείας

4.-(1) Ουδείς δύναται κατά νόμον να κατασκευάζη, ανοικοδομή, κατεδαφίζη, ανέχηται ή επιτρέπη την κατασκευήν, ανοικοδόμησιν ή κατεδάφισιν πρατηρίου πετρελαιοειδών, ή να προβαίνη εις οιανδήποτε προσθήκην, μετατροπήν ή επισκευήν υφισταμένου πρατηρίου πετρελαιοειδών, ή να ανέχηται ή επιτρέπη οιανδήποτε τοιαύτην προσθήκην, μετατροπήν ή επισκευήν, άνευ αδείας επί τούτω παρεχομένης υπό της Αρχής Αδειών.

(2) Προ της παροχής οιασδήποτε αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου, η Αρχή Αδειών συμβουλεύεται επί τούτου τον Διευθυντήν, τον Διευθυντήν του Τμήματος Δημοσίων Έργων και τον Αρχηγόν της Αστυνομίας ή αντιπρόσωπον αυτού, αρνείται δε την τοιαύτην άδειαν, εφ’ όσον δεν ήθελεν ικανοποιήσει εαυτήν ότι-

(α) ετηρήθησαν αι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου γενομένων Κανονισμών ως και της εκάστοτε εν ισχύϊ πολεοδομικής νομοθεσίας·

(β) δεν παραβλάπτεται ή επηρεάζεται δυσμενώς ως εκ της θέσεως, της όψεως, του σχεδίου, του μεγέθους, του χρώματος ή της καλύψεως ή στεγάσεως του πρατηρίου, ή οιουδήποτε μέρους αυτού, ή της χρήσεως αυτού, η θέα, η εμφάνισις ή αι ανέσεις του τοπίου ή της περιοχής ή των εν αυτή οικοδομών·

(γ) η ίδρυσις του πρατηρίου πετρελαιοειδών δεν θα επήγετο ουσιαστικήν παρακώλυσιν της τροχαίας κινήσεως.

(3) Εν περιπτώσει διαφωνίας μεταξύ της Αρχής Αδειών και οιασδήποτε των αρχών τας οποίας αύτη συμβουλεύεται συμφώνως προς το εδάφιον (2), το θέμα χορηγήσεως αδείας ή μη δυνάμει του παρόντος άρθρου αποφασίζεται υπό του Υπουργού.

(4) Η Αρχή Αδειών χωρεί αμελλητί εις την εξέτασιν και τον καθορισμόν αιτήσεως εκδόσεως αδείας πρατηρίου πετρελαιοειδών και εν περιπτώσει καθ’ ην ήθελεν αποφασισθή η έκδοσις τοιαύτης αδείας εκδίδει ταύτην εν τω καθωρισμένω τύπω και κατόπιν καταβολής του νενομισμένου τέλους.

(5) Η Αρχή Αδειών κατά την έκδοση άδειας πρατηρίου πετρελαιοειδών δύναται να επιβάλει, σε περίπτωση δυνατότητας λειτουργίας του πρατηρίου ή μέρους του πρατηρίου με σύστημα χαρτονομισματοδεκτών και/ή πλαστικοχρηματοδεκτών, κατάλληλους όρους για την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου, περιλαμβανομένων των όρων-

(α) Για επαρκή φωτισμό του πρατηρίου κατά τη διάρκεια της νυκτερινής λειτουργίας του·

(β) για αυτόματη τηλεφωνική επικοινωνία του πρατηρίου με την αστυνομία με τηλεφωνική συσκευή που θα είναι τοποθετημένη σε περίοπτη και προσιτή θέση και θα υποδεικνύεται εμφανώς και με φωτεινή πινακίδα·

(γ) να υπάρχουν σε περίοπτα μέρη και πάνω στις αντλίες πινακίδες με οδηγίες για την ορθή χρήση των αντλιών και ειδικές οδηγίες σε περίπτωση απροόπτου·

(δ) για ύπαρξη σε προσιτά σημεία και σε εμφανές σημείο από τις αντλίες ενός τουλάχιστον τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης 25 κιλών ή δύο τουλάχιστον φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης των 10 κιλών ο καθένας, στους οποίους να αναγράφονται ευκρινώς οι οδηγίες χρήσεως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

(6) Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, η Αρχή Αδειών οφείλει να ελέγξει κάθε υφιστάμενο πρατήριο πετρελαιοειδών, στο οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί χαρτονομισματοδέκτης και/ή πλαστικοχρηματοδέκτης και, ανάλογα με την περίπτωση, να καλέσει τον ιδιοκτήτη του να συμμορφωθεί με όλες ή οποιεσδήποτε πρόνοιες του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, μέσα σε προθεσμία που δε θα υπερβαίνει τους έξι μήνες.