Προσαγωγή σχεδίων

5. Πριν ή χορηγήση άδειαν δυνάμει του άρθρου 4 η Αρχή Αδειών δύναται να απαιτήση, εφ’ όσον ήθελεν εκάστοτε κρίνει τούτο αναγκαίον ή ευκταίον, την προσαγωγήν σχεδίων, διαγραμμάτων και υπολογισμών ή την παροχήν λεπτομερειών περί την περιγραφήν του σκοπουμένου έργου, δύναται δε να απαιτήση την τροποποίηση των ούτω προσαγομένων σχεδίων, σχεδιαγραμμάτων και υπολογισμών, ειδικώτερον επί τω τέλει εξασφαλίσεως των ενδεδειγμένων όρων καθ’ όσον αφορά εις την υγιεινήν, ασφάλειαν, επικοινωνίαν, θέαν, εμφάνισιν και ανέσεις, δεόντως λαμβανομένων υπ’ όψιν των επικρατουσών συνθηκών εν τη περιοχή ένθα πρόκειται να ανεγερθή το πρατήριον πετρελαιοειδών.