Όροι, κ.λ.π., αδείας

6. Εν τη παροχή αδείας δυνάμει του άρθρου 4 η Αρχή Αδειών κέκτηται την εξουσίαν όπως, τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύϊ Κανονισμών, επιβάλλη κατά το δοκούν όρους και περιορισμούς καθ’ όσον αφορά εις την διαμόρφωσιν του σκοπουμένου πρατηρίου πετρελαιοειδών, την είσοδον και έξοδον εξ αυτού, ως και παν έτερον ζήτημα σχέσιν έχον προς την ασφάλειαν και τους όρους υγιεινής ή συναφές προς την αποτροπήν παρακωλύσεως της τροχαίας.