Πιστοποιητικόν εγκρίσεως

7. Ουδείς δύναται να εγκατασταθή εν πρατηρίω πετρελαιοειδών, να εκμεταλλεύηται ή χρησιμοποιή τούτο ή να ανέχηται ή επιτρέπη εις έτερον πρόσωπον όπως πράττη ούτω, μέχρις ου εκδοθή πιστοποιητικόν εγκρίσεως εν τω καθωρισμένω τύπω.