Άδεια λειτουργίας

8.-(1) Ουδείς δύναται κατά νόμον να εκμεταλλεύηται ή διατηρή πρατήριον πετρελαιοειδών ή να ανέχηται ή επιτρέπη την λειτουργίαν ή διατήρησιν τοιούτου πρατηρίου, εκτός εάν κατέχη άδειαν λειτουργίας εκδοθείσαν συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

(2) Η Αρχή Αδειών χορηγεί άδειαν λειτουργίας εν τω καθωρισμένω τύπω εις παν πρόσωπον, όπερ ήθελεν υποβάλει αίτησιν εν τω καθωρισμένω τύπω διά την χορήγησιν τοιαύτης αδείας διά πρατήρια πετρελαιοειδών κατασκευασθέντα ή λογιζόμενα ως κατασκευασθέντα συμφώνως ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου.

(3) Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται την πρώτην ημέραν Ιανουαρίου εκάστου έτους ή μετά ταύτην, λήγει δε την τριακοστήν πρώτην ημέραν του αμέσως επομένου της ημερομηνίας εκδόσεως μηνός Δεκεμβρίου.

(4) Η άδεια λειτουργίας εκδίδεται με την καταβολή στο δημοτικό συμβούλιο, τη δημοτική επιτροπή, το συμβούλιο βελτιώσεως ή τη χωριτική αρχή, με την ιδιότητα τους ως επιτροπές δημόσιας υγείας, στα όρια αρμοδιότητας των οποίων υφίσταται και λειτουργεί το πρατήριο πετρελαιοειδών, των καθοριζόμενων τελών.

(5) Η άδεια λειτουργίας δυνατόν να εκδοθή υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς, ως η Αρχή Αδειών ήθελεν εκάστοτε, τηρουμένων των δυνάμει του παρόντος Νόμου γενομένων Κανονισμών, επιβάλει.