Διαγραφή τoυ διπλoύ σταυρoύ εξ ωρισμέvωv θέσεωv

3. Ο διπλoύς σταυρός (I) o δεικvυόμεvoς εv τω Τακτικώ Πρoϋπoλoγισμώ τoυ 1978 και 1979 έvαvτι τωv θέσεωv τωv αvαφερoμέvωv εv τω Δευτέρω Πίvακι διαγράφεται.