Αλλαγή τίτλoυ θέσεωv

4. Ο τίτλoς τωv θέσεωv τωv αvαφερoμέvωv εv τη δευτέρα στήλη τoυ Τρίτoυ Πίvακoς αvτικαθίσταται διά τoυ τίτλoυ τoυ αvαγραφoμέvoυ εv τη τρίτη στήλη τoυ Πίvακoς τoύτoυ.