Κατάργηση και επιφυλάξεις

45.-(1) Με τον παρόντα Νόμο καταργείται ο περί Τύπου Νόμος.

(2) Διοικητική πράξη που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(3)Δήλωση που έγινε δυνάμει των άρθρων 3, 3Α και 19 του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος θεωρείται ότι έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(4) Εγγύηση που δόθηκε δυνάμει των άρθρων 3 και 6 του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος επιστρέφεται στο πρόσωπο που έδωσε την εγγύηση ή στους νόμιμους κληρονόμους ή διαδόχους του.

(5) Οτιδήποτε άλλο έγινε δυνάμει των διατάξεων του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος θεωρείται ότι έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου.