Ειδική διάταξη αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις

46.-(1) Απαγορεύεται η δημοσίευση από τον τύπο οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές επτά μέρες πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.

(2) Εταιρεία που διενεργεί δημοσκόπηση τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιούνται κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου οφείλει πριν από τη δημοσίευση της να καταθέσει στην Αρχή Τύπου την ταυτότητα της έρευνας, υπόμνημα σχετικά με τη μεθοδολογία και τη δειγματοληψία που έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημοσκόπηση, αναλυτική κατάσταση του δείγματος πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε γι' αυτή, καθώς και δείγμα του ερωτηματολογίου της δημοσκόπησης:

Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία της δημοσκόπησης που κατατίθενται στην Αρχή Τύπου τυγχάνουν προστασίας ως απολύτως εμπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται υπό τη φύλαξη του Προέδρου της Αρχής Τύπου. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, εκτός αν αποφασιστεί η διεξαγωγή ειδικής έρευνας.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου προεκλογική περίοδος σημαίνει περίοδο τριών μηνών πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.

(3) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.