Αρχή Τύπου

24.-(1) Συνιστάται ανεξάρτητη Αρχή, καλούμενη "Αρχή Τύπου", στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν η παροχή γνωμών και η έκδοση αποφάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού.

(2) Η Αρχή Τύπου είναι αρμόδια να συμβουλεύει τον Υπουργό πάνω σε θέματα που ανάγονται στη χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας πρακτορείου και υποπρακτορείου τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.

(3) Η Αρχή Τύπου είναι αρμόδια να αποφασίζει, με την έγκριση του Υπουργού, για τον καθορισμό ανώτατης τιμής πώλησης εφημερίδων και της καταβλητέας σε πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου, περιπτερούχους και εφημεριδοπώλες προμήθεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(4) Η ανώτατη τιμή πώλησης εφημερίδων, σε συνάρτηση με το ύψος της καταβλητέας σε πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου, περιπτερούχους και εφημεριδοπώλες προμήθειας, καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η τιμή αυτή να μην απολήγει σε τόσο χαμηλό επίπεδο, ώστε να καθίσταται δυσχερής ή να παρεμποδίζεται οπωσδήποτε η έκδοση εφημερίδων ούτε σε τόσο ψηλό επίπεδο, ώστε να επιβαρύνεται υπέρμετρα το αναγνωστικό κοινό και να μην εξασφαλίζεται έτσι η πολλαπλή και πολυμερής ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού.

(5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καλέσει την Αρχή Τύπου όπως μέσα σε τακτή προθεσμία συνέλθει και αποφασίσει για τον καθορισμό ανώτατης τιμής πώλησης εφημερίδων και το ύψος των κατά το άρθρο αυτό καταβλητέων προμηθειών.

(6) Αν η Αρχή Τύπου παραλείψει να ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η ανώτατη τιμή πώλησης εφημερίδων και το ύψος της κατά το παρόν άρθρο καταβλητέας προμήθειας καθορίζονται από τον Υπουργό.