Σύνθεση Αρχής Τύπου

25.-(1) Η Αρχή Τύπου απαρτίζεται από εννιά μέλη διοριζόμενα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Τρία από τα μέλη διορίζονται ύστερα από εισήγηση του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου και ένα ύστερα από εισήγηση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Μέλη της Αρχής Τύπου διορίζονται ένας ανώτερος λειτουργός του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ένας αρμόδιος για τα θέματα τύπου λειτουργός του Υπουργείου, με υπόδειξη του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, ένας ανώτερος λειτουργός του Υπουργείου αυτού, ένας εκπρόσωπος των ιδιοκτητών των πρακτορείων τύπου και ένας εκπρόσωπος των ιδιοκτητών τυπογραφείων.

(3) Πρόεδρος της Αρχής Τύπου διορίζεται ένα από τα μέλη που εισηγήθηκε ο Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος αυτού χρέη προέδρου ασκεί το προς τούτο επιλεγόμενο από την Αρχή Τύπου μέλος από τα υπόλοιπα μέλη των εκδοτών.

(4) Η θητεία της Αρχής Τύπου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.

(5) Επιτρέπεται ο διορισμός αναπληρωματικού μέλους για αναπλήρωση τακτικού, σε περίπτωση που το τακτικό μέλος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του λόγω απουσίας, ασθένειας ή άλλης αιτίας. Ο διορισμός του αναπληρωματικού μέλους γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση της Αρχής, στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.

(6) Σε περίπτωση που η θέση μέλους της Αρχής κενούται πριν από τη λήξη της θητείας της Αρχής λόγω θανάτου, παραίτησης ή λόγω άλλης αιτίας, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισμό μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου μέλους σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση της Αρχής στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.