Συνεδρίες της Αρχής Τύπου

26.-(1) Οι συνεδρίες της Αρχής Τύπου συγκαλούνται από τον πρόεδρο αυτής.

(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί την Αρχή σε συνεδρία, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριών.

(3) Ο πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία, οποτεδήποτε ζητήσει τούτο ο Υπουργός ή αν το ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(4) Πέντε μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(5) Στις συνεδρίες της Αρχής Τύπου έκτακτα μετέχει και μπορεί να εκφράσει γνώμη εκπρόσωπος των εφημεριδοπωλών ή των περιπτερούχων, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσο κατά τη συνεδρία συζητούνται θέματα που άπτονται των συμφερόντων και των δικαιωμάτων μιας από τις πιο πάνω οργανώσεις.

(6) Τηρούνται πρακτικά για κάθε συνεδρία της Αρχής που υπογράφονται από τον προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(7)Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων του άρθρου αυτού η Αρχή καθορίζει τα των συνεδριών της και την ακολουθητέα κατά τις συνεδρίες διαδικασία.