Υποχρέωση ιδιοκτήτη τυπογραφείου

27.-(1) Σε προθεσμία ενός μηνός από την παράδοση βιβλίου, που εκδίδεται στη Δημοκρατία μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου, ο ιδιοκτήτης του τυπογραφείου έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Υπουργείο τρία τυπωμένα ή λιθογραφημένα αντίτυπα του βιβλίου στην καλύτερη του μορφή. Τα αντίτυπα αυτά θα συνοδεύονται από τους χάρτες, εικόνες ή εγχάρακτα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, στην καλύτερη τους σε χρώμα και εκτέλεση μορφή. Το ίδιο ισχύει και για κάθε επόμενη έκδοση βιβλίου, ανεξάρτητα αν η πρώτη έκδοση έγινε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου. Όλα τα πιο πάνω κατατίθενται δωρεάν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του τυπογραφείου και του εκδότη του βιβλίου. Για την κατάθεση των βιβλίων εκδίδεται από το Υπουργείο σχετική απόδειξη.

(2) Ιδιοκτήτης τυπογραφείου που παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες, εκτός αν αποδείξει ότι η παράλειψη του οφείλεται σε μη συμμόρφωση του εκδότη με υποχρέωση του που προνοείται στο επόμενο άρθρο.