Υποχρέωση εκδότη βιβλίου

28.-(1) Μέσα σε εύλογο χρόνο, πριν από την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός που προνοεί το προηγούμενο άρθρο, ο εκδότης του βιβλίου έχει υποχρέωση να εφοδιάσει τον ιδιοκτήτη του τυπογραφείου με τα αναγκαία βιβλία, χάρτες, εικόνες και εγχάρακτα για εκπλήρωση της υποχρέωσης του που καθορίζεται στο άρθρο 27.

(2) Εκδότης βιβλίου που παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες.