Αρχείο Βιβλίων

29. Στο Υπουργείο τηρείται Αρχείο Βιβλίων στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 κατατιθέμενα βιβλία. Η καταχώριση διενεργείται το ταχύτερο από την κατάθεση του βιβλίου και περιέχει τα στοιχεία που εκτίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντα Νόμου.