Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας

30. Το Υπουργείο δημοσιεύει στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας τις εκδόσεις βιβλίων που καταχωρίζονται στο Αρχείο Βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.