Άλλα έντυπα δημοσιεύματα

32.-(1) Όλα τα έντυπα δημοσιεύματα, εκτός από τις εφημερίδες, τα βιβλία ή τα εμπορικής φύσεως δημοσιεύματα, επιβάλλεται να αναγράφουν στο κάτω μέρος της τελευταίας τους σελίδας το όνομα του ιδιοκτήτη του τυπογραφείου στο οποίο εκτυπώθηκαν και του εκδότη τους.

(2) Αυτός που εκτυπώνει ή εκδίδει δημοσιεύματα κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες πενήντα λίρες.