Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμο θα αναφέρεται ως ο περί Τακτικών Ειδικών Αστυφυλάκων (Διορισμός σε Οργανικές Θέσεις) Νόμος του 1991.