Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

“ειδικός αστυφύλακας” σημαίνει ειδικό αστυφύλακα που είχε απασχοληθεί πάνω σε πλήρη βάση για εκτέλεση καθηκόντων μέχρι την1.11.1990.

(2)Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδει σ’ αυτούς ο περί Αστυνομίας Νόμος.