Προοίμιο

Επειδή υπάρχουν ειδικοί αστυφύλακες που είχαν απασχοληθεί πάνω σε πλήρη βάση και πληρώνονταν από το Κεφ. 43Α Αστυνομία, κάτω από το άρθρο 109 Ειδικοί Αστυφύλακες και συνέχισαν να υπηρετούν κατά την 1.11.1990.

Και επειδή από τα πράγματα κρίνεται απαραίτητος για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της Δύναμης ο συλλογικός διορισμός των πιο πάνω ειδικών αστυφυλάκων κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου Κεφ. 285.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμο θα αναφέρεται ως ο περί Τακτικών Ειδικών Αστυφυλάκων (Διορισμός σε Οργανικές Θέσεις) Νόμος του 1991.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

“ειδικός αστυφύλακας” σημαίνει ειδικό αστυφύλακα που είχε απασχοληθεί πάνω σε πλήρη βάση για εκτέλεση καθηκόντων μέχρι την1.11.1990.

(2)Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδει σ’ αυτούς ο περί Αστυνομίας Νόμος.

Διορισμός ειδικών αστυφυλάκων

3.-(1) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που αφορά την Αστυνομική Δύναμη, τις σχετικές με τις μεθόδους και διαδικασίες πλήρωσης θέσεων, κάθε ειδικός αστυφύλακας που-

(α) Βρισκόταν στην υπηρεσία την 1.11.1990~ και

(β) εξακολουθεί, με ή χωρίς διακοπή, να βρίσκεται στην υπηρεσία κατά την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, διορίζεται, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου από τον Αρχηγό Αστυνομίας αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου 1990 στη θέση τακτικού ειδικού αστυφύλακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου και των περί Αστυνομίας Κανονισμών του 1989 και με βάση τους πίνακες διοριστέων που ετοιμάστηκαν από τον Αρχηγό Αστυνομίας:

Νοείται ότι ειδικοί αστυφύλακες που βρίσκονταν στην υπηρεσία κατά τη 15η Ιουνίου 1990, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990, δυνάμει του οποίου αφυπηρέτησαν κατά την περίοδο μεταξύ 15 Ιουνίου 1990 και 31 Οκτωβρίου 1990, επειδή είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, διορίζονται αναδρομικά από την προτεραία της αφυπηρέτησης τους, με βάση τον πίνακα διοριστέων που ετοιμάστηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας, υπό τον όρο ότι θα επιστρέψουν με τόκο προς 6.75% το φιλοδώρημα το οποίο έλαβαν κατά την αφυπηρέτηση τους.

Για τους σκοπούς της παρούσης επιφύλαξης δεκαπέντε από τις θέσεις τακτικών ειδικών αστυφυλάκων, που ιδρύθηκαν δυνάμει του περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμου αρ. 44 του 1990, θεωρούνται ότι ιδρύθηκαν από 15.6.1990.

(2) Ο προβλεπόμενος στο εδάφιο (1) διορισμός γίνεται ανεξάρτητα από το αν ο ειδικός αστυφύλακας κατέχει τα προσόντα της θέσεως που απονέμεται σ’ αυτόν.