Ερμηνεία

7. Στο Μέρος αυτό, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο-

"αδίκημα" σημαίνει κάθε αδίκημα που διαπράττεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιουδήποτε νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των νόμων αυτών, καθώς και κατά παράβαση των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 και οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά·

"δείγμα αίματος" σημαίνει ικανοποιητική ποσότητα αίματος που λαμβάνεται για εργαστηριακή ανάλυση.

"δείγμα εκπνοής" σημαίνει ποσότητα εκπνοής που θα κρινόταν ικανοποιητική για τη διενέργεια προκαταρκτικής ή τελικής εξέτασης·

"εκπνοή" σημαίνει τον εκπνεόμενο αέρα κατά τη φυσική λειτουργία της αναπνοής·

"έντυπο αποτέλεσμα" σημαίνει την ένδειξη για την ποσότητα ή το ποσοστό αλκοόλης που υπάρχει στο δείγμα εκπνοής που εξετάστηκε, η οποία παράγεται αυτόματα από συσκευή και αποτυπώνεται σε χαρτί ή άλλο υλικό·

"εργαστηριακή ανάλυση" σημαίνει εφαρμοσμένη επιστημονική μέθοδο που συνηθίζεται για την ανίχνευση αλκοόλης στο αίμα·

"γιατρός" σημαίνει κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως γιατρός σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εγγραφής Ιατρών Νόμων·

"καθορισμένο όριο" σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση-

(α)39 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (microgrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) εκπνοής· ή

(β) 90 χιλιοστά του γραμμαρίου (milligrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) αίματος·

"νοσοκομείο" σημαίνει κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο στο οποίο παρέχεται αποκλειστικά ιατρική περίθαλψη·

"προκαταρκτική εξέταση" σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής με συσκευή με την οποία παρέχεται ένδειξη για την ύπαρξη ή μη ποσότητας αλκοόλης σ' αυτό και η οποία ικανοποιεί τις προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών·

"πρότυπο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο τούτο από τους περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος Νόμους του 1975 έως 1983·

"συσκευή" σημαίνει κάθε συσκευή που προορίζεται για την ανίχνευση ποσότητας ή ποσοστού αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών·

"τελική εξέταση" σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής με συσκευή, για την ανίχνευση της ακριβούς ποσότητας ή του ποσοστού της αλκοόλης που περιέχεται σ' αυτό και την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά με την ύπαρξη τέτοιας ποσότητας ή ποσοστού αλκοόλης στο εξεταζόμενο δείγμα εκπνοής.