Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμοι του 1992 μέχρι 2001 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμοι του 1992 μέχρι 2001.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

"αρμόδια αρχή" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν"

"θαλάσσιο σκούτερ" σημαίνει μικρό ταχύπλοο σκάφος το οποίο προωθείται από εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια μηχανή υδροπροώθησης και στο οποίο μπορούν να επιβαίνουν, καθισμένα ή όρθια, ένα ή περισσότερα άτομα"

"ιδιοκτήτης" σημαίνει το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου είναι εγγεγραμμένο ταχύπλοο σκάφος σύμφωνα με τους περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμούς του 1955 ή οποιαδήποτε νομοθεσία που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, ενώ όσον αφορά ταχύπλοο σκάφος που αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας ή ενοικιαγοράς, ή που δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένο όπως αναφέρεται πιο πάνω, σημαίνει το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρίσκεται το σκάφος με βάση τη συμφωνία αυτή.

"πλευστικό βοήθημα" σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού που μπορεί να φορεθεί

και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού και που έχει πλευστότητα (άνωση) ίση με το 10% τουλάχιστο του βάρους του ατόμου που το φορεί χωρίς να απαιτείται προηγουμένως να γεμίσει με αέρα καθώς και ευδιάκριτο χρώμα·

"ρυμουλκούμενο αντικείμενο" σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο δεν έχει δική του ανεξάρτητη μηχανική ενέργεια, αλλά σύρεται από ταχύπλοο σκάφος, και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται από το σκάφος·

"σωσίβιο" σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού, που μπορεί να φορεθεί και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού, που έχει πλευστότητα (άνωση) τουλάχιστο δεκαπέντε (15) χιλιογράμμων, χωρίς αυτό να απαιτείται να γεμίσει με αέρα, που φέρει σφυρίκτρα και ευδιάκριτο χρώμα και που έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί το κεφάλι του χρήστη ο οποίος δε διατηρεί τις αισθήσεις του έξω από το νερό·

"ταχύπλοο σκάφος" σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε (15) τουλάχιστο κόμβων·

"χειριστής" περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο, που χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος σε συγκεκριμένο χρόνο καθώς και κάθε πρόσωπο που φέρει την ευθύνη του σκάφους για σκοπούς χειρισμού του ενόσω αυτό είναι αγκυροβολημένο οπουδήποτε, ενώ στην περίπτωση ρυμουλκούμενου αντικείμενου, σημαίνει το χειριστή του σκάφους από το οποίο σύρεται το ρυμουλκούμενο αντικείμενο.

ΜΕΡΟΣ I ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ
Πινακίδα σε ταχύπλοα σκάφη

3. Ο ιδιοκτήτης ταχύπλοου σκάφους πρέπει να διατηρεί πάνω στο σκάφος αντίγραφα των αποδεικτικών εγγράφων της κυριότητας του σκάφους, καθώς και πινακίδα στα ελληνικά και στα αγγλικά σε περίοπτο σημείο του σκάφους που να περιέχει τις πρόνοιες του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, ενώ, σε περίπτωση σκάφους που προσφέρεται προς ενοικίαση, και την τιμή ενοικίασης του.

Άδεια χειριστή και μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους

4.-(1) Κανένας δε δικαιούται να είναι χειριστής ταχύπλοου σκάφους, εκτός αν είναι εφοδιασμένος με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως "άδεια χειριστή") ή με άδεια μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως "άδεια μαθητευόμενου") που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.

(2) Αλλοδαποί και ημεδαποί που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι με την άδεια που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, νοουμένου ότι είναι κάτοχοι αντίστοιχης άδειας ή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ικανότητα τους να χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη και που έχει εκδοθεί από αρμόδια αλλοδαπή αρχή.

(3) Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα δεκαεπτά (17) τους χρόνια μπορούν να εφοδιάζονται με άδεια μαθητευομένου με την προϋπόθεση ότι πάντοτε θα συνοδεύονται από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β΄ όπως αυτά ορίζονται στις πρόνοιες της παραγράφου (1) του Κανονισμού 3 των περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών δύναται να ενοικιάζονται για ιδιωτική χρήση και να τα χειρίζονται πρόσωπα, που δεν είναι εφοδιασμένα με την άδεια ή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στα εν λόγω εδάφια, νοουμένου ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

(α) Tα πρόσωπα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο έχουν συμπληρώσει το 18ο (δέκατο όγδοο) έτος ηλικίας∙

(β) τα εν λόγω σκάφη δεν απομακρύνονται πέραν των έξι (6) ναυτικών μιλίων από το σημείο ενοικίασης ή από την καθορισμένη με εγκύκλιο της αρμόδιας αρχής θαλάσσια περιοχή∙

(γ) προκειμένου για  θαλάσσιο σκούτερ, αυτό δεν απομακρύνεται από το οπτικό πεδίο του ιδιοκτήτη του ή του υπάλληλου αυτού που ανέλαβε να εποπτεύει τα ενοικιασμένα σκούτερ, ο οποίος  έχει στη διάθεσή  του  ασύρματη  συσκευή  ελέγχου  των  σκούτερ  με  την οποία μπορεί να δίνει οδηγίες με ηχητικά σήματα ή και να ακινητοποιεί το σκούτερ, όταν αντιληφθεί ότι ο χειριστής προβαίνει σε επικίνδυνους ελιγμούς ή /και παραβιάζει τους κανόνες πλεύσης που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(δ) τα εν  λόγω πρόσωπα έχουν συνυπογράψει την καθορισμένη δεσμευτική δήλωση με τον ιδιοκτήτη του εν λόγω σκάφους, στην οποία φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει βεβαιωθεί για τις γνώσεις τους αναφορικά με τα θέματα που καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Υποχρεώσεις χειριστή ταχύπλοου σκάφους

5.-(1) Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους, όταν βρίσκεται πάνω στο σκάφος, πρέπει να έχει πάντοτε μαζί του την άδεια χειριστή και να φέρει σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα, πρέπει να μεριμνά, ώστε οποιοδήποτε μεταφερόμενο ή συρόμενο από το σκάφος πρόσωπο να φέρει σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα, καθώς και να μεριμνά, ώστε, όταν το σκάφος είναι σε κίνηση, κανένα από τα πρόσωπα που επιβαίνουν στο σκάφος να μη βρίσκεται στην κουπαστή ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του σκάφους εκτός από τα καθίσματα που έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή.

(2) Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους πρέπει να καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια και προσοχή για την ασφάλεια και τη μη παρενόχληση άλλων προσώπων που βρίσκονται πάνω στο σκάφος ή στη θάλασσα ή στην παραλία ή σε άλλα σκάφη καθώς και για τη μη προξένηση ζημιάς σε ξένη περιουσία γενικά.

(3) Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης ή ζημίας σε πρόσωπο ή περιουσία, ή σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου ατυχήματος, ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους που αναμείχθηκε στο ατύχημα ή που έχει λάβει γνώση του ατυχήματος πρέπει να δώσει κάθε δυνατή βοήθεια και στη συνέχεια να αναφέρει το γεγονός στις αστυνομικές αρχές το ταχύτερο δυνατόν αλλά πάντως όχι αργότερα από είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

Απαγόρευση χειρισμού ταχύπλοου σκάφους χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη

6. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους από οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή, σε περίπτωση ενοικίασης του σκάφους, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή άλλη νόμιμη εξουσιοδότηση.

ΜΕΡΟΣ II ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ Κ.Τ.Λ.
Ερμηνεία

7. Στο Μέρος αυτό, εκτός αν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο-

"αδίκημα" σημαίνει κάθε αδίκημα που διαπράττεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιουδήποτε νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των νόμων αυτών, καθώς και κατά παράβαση των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 και οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά·

"δείγμα αίματος" σημαίνει ικανοποιητική ποσότητα αίματος που λαμβάνεται για εργαστηριακή ανάλυση.

"δείγμα εκπνοής" σημαίνει ποσότητα εκπνοής που θα κρινόταν ικανοποιητική για τη διενέργεια προκαταρκτικής ή τελικής εξέτασης·

"εκπνοή" σημαίνει τον εκπνεόμενο αέρα κατά τη φυσική λειτουργία της αναπνοής·

"έντυπο αποτέλεσμα" σημαίνει την ένδειξη για την ποσότητα ή το ποσοστό αλκοόλης που υπάρχει στο δείγμα εκπνοής που εξετάστηκε, η οποία παράγεται αυτόματα από συσκευή και αποτυπώνεται σε χαρτί ή άλλο υλικό·

"εργαστηριακή ανάλυση" σημαίνει εφαρμοσμένη επιστημονική μέθοδο που συνηθίζεται για την ανίχνευση αλκοόλης στο αίμα·

"γιατρός" σημαίνει κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως γιατρός σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Εγγραφής Ιατρών Νόμων·

"καθορισμένο όριο" σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση-

(α)39 εκατομμυριοστά του γραμμαρίου (microgrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) εκπνοής· ή

(β) 90 χιλιοστά του γραμμαρίου (milligrammes) αλκοόλης σε 100 χιλιοστά του λίτρου (millilitres) αίματος·

"νοσοκομείο" σημαίνει κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο στο οποίο παρέχεται αποκλειστικά ιατρική περίθαλψη·

"προκαταρκτική εξέταση" σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής με συσκευή με την οποία παρέχεται ένδειξη για την ύπαρξη ή μη ποσότητας αλκοόλης σ' αυτό και η οποία ικανοποιεί τις προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών·

"πρότυπο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο τούτο από τους περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος Νόμους του 1975 έως 1983·

"συσκευή" σημαίνει κάθε συσκευή που προορίζεται για την ανίχνευση ποσότητας ή ποσοστού αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Συγκοινωνιών και Έργων και Εσωτερικών·

"τελική εξέταση" σημαίνει την εξέταση δείγματος εκπνοής με συσκευή, για την ανίχνευση της ακριβούς ποσότητας ή του ποσοστού της αλκοόλης που περιέχεται σ' αυτό και την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά με την ύπαρξη τέτοιας ποσότητας ή ποσοστού αλκοόλης στο εξεταζόμενο δείγμα εκπνοής.

Χειρισμός ταχύπλοου σκάφους, ενώ η ποσότητα της αλκοόλης στην εκπνοή υπερβαίνει το καθορισμένο όριο

8. Οποιοσδήποτε χειρίζεται ή προσπαθεί να χειρισθεί ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα, ενώ έχει ήδη καταναλώσει τόση ποσότητα αλκοόλης σε οποιαδήποτε μορφή, ώστε αυτή να υπερβαίνει το καθορισμένο όριο στην εκπνοή ή στο αίμα του, ή ενώ βρίσκεται υπό την επίδραση ναρκωτικών ή φαρμάκων που ελαττώνουν την ικανότητα του να χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος, είναι ένοχος αδικήματος.

Προκαταρκτική εξέταση εκπνοής

9.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία αστυνομικός έχει εύλογη υποψία ότι-

(α)Στο αίμα προσώπου που χειρίζεται ή προσπαθεί να χειρισθεί οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα υπάρχει οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλης ή ότι το πρόσωπο αυτό έχει διαπράξει αδίκημα, ενώ το σκάφος βρισκόταν σε κίνηση· ή

(β)πρόσωπο χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα, ενώ στο αίμα του υπήρχε οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλης, και ότι στο αίμα του προσώπου αυτού εξακολουθεί να υπάρχει αλκοόλη· ή

(γ) πρόσωπο που χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα είχε διαπράξει αδίκημα, ενώ το σκάφος βρισκόταν σε κίνηση,

μπορεί αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό να δώσει δείγμα εκπνοής για προκαταρκτική εξέταση.

(2) Ανεξάρτητα από την ύπαρξη εύλογης υποψίας, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), αστυνομικός μπορεί, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο χειρίζεται ή προσπαθεί να χειρισθεί ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα, να δώσει δείγμα εκπνοής για προκαταρκτική εξέταση.

(3) Σε περίπτωση που έχει συμβεί ατύχημα λόγω της παρουσίας ταχύπλοου σκάφους στη θάλασσα, αστυνομικός μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί το σκάφος κατά το χρόνο του ατυχήματος, να δώσει δείγμα εκπνοής για προκαταρκτική εξέταση, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12 στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό.

(4) Μπορεί να ζητηθεί από πρόσωπο να δώσει δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) ή (3) δείγμα εκπνοής, είτε στον τόπο στον οποίο αυτό του ζητείται είτε, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

(5) Οποιοσδήποτε χωρίς εύλογη αιτία αρνείται ή αποφεύγει να μεταβεί στον καθορισμένο αστυνομικό σταθμό, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (4), ή αρνείται ή αποφεύγει με οποιοδήποτε τρόπο να δώσει δείγμα εκπνοής, όταν του ζητείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι ένοχος αδικήματος.

(6)Αστυνομικός μπορεί να συλλάβει οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς δικαστικό ένταλμα, αν το πρόσωπο αυτό αρνείται ή αποφεύγει με οποιοδήποτε τρόπο να δώσει το δείγμα εκπνοής που του ζητείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού και εφόσον ο αστυνομικός έχει εύλογη υποψία ότι υπάρχει αλκοόλ στο αίμα του, αλλά κανένα πρόσωπο δε συλλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου αυτού, αν βρίσκεται σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Τελική εξέταση δειγμάτων εκπνοής

10.-(1) Οποιοσδήποτε αστυνομικός με σκοπό τη διερεύνηση του κατά πόσο οποιοδήποτε πρόσωπο, σε δείγμα εκπνοής του οποίου έγινε προκαταρκτική εξέταση, έχει διαπράξει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 μπορεί, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καθώς και του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό να δώσει δύο δείγματα εκπνοής για τελική εξέταση, αφού περάσουν δέκα τουλάχιστο λεπτά της ώρας από τη χρονική στιγμή κατά την οποία είχε δοθεί το δείγμα εκπνοής για την προκαταρκτική εξέταση:

Νοείται πως, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, αν το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παραχώρηση δείγματος εκπνοής για τελική εξέταση έχει υποστεί οποιοδήποτε τραυματισμό, η παραχώρηση του δείγματος εκπνοής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη συγκατάθεση γιατρού:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν η παραχώρηση δείγματος εκπνοής δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους και αυτό πιστοποιείται από γιατρό, οποιοσδήποτε αστυνομικός, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) μπορεί να ζητήσει, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να δώσει το πρόσωπο δείγμα αίματος για εργαστηριακή ανάλυση.

(2) Η παραχώρηση δείγματος εκπνοής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρέπει να γίνεται στον πλησιέστερο χώρο στον οποίο υπάρχει ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός.

(3) Αν κατά την τελική εξέταση των δύο δειγμάτων εκπνοής που παραχωρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προκύψουν διαφορετικές ενδείξεις για την ποσότητα αλκοόλης στην εκπνοή, λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η χαμηλότερη ένδειξη.

(4) Οποιοσδήποτε χωρίς εύλογη αιτία αρνείται ή αποφεύγει να μεταβεί στο χώρο όπου υπάρχει ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός για τη διενέργεια τελικής εξέτασης, ή αρνείται ή αποφεύγει με οποιοδήποτε τρόπο να δώσει δείγμα εκπνοής, όταν του ζητείται δυνάμει του άρθρου αυτού, είναι ένοχος αδικήματος.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία αστυνομικός ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο να δώσει δείγμα εκπνοής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι υποχρεωμένος να επιστήσει την προσοχή του προσώπου αυτού στο ότι η άρνηση του ή η αποφυγή να παραχωρήσει το δείγμα που του ζητείται μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα.

Εύλογη αιτία για την άρνηση παροχής δείγματος εκπνοής

11.-(1) Για τους σκοπούς του εδαφίου (5) του άρθρου 9 και του εδαφίου (4) του άρθρου 10, εύλογη αιτία για την οποία πρόσωπο μπορεί να αρνηθεί να δώσει δείγμα εκπνοής θεωρείται η αιτία που έχει σχέση με ιατρικούς λόγους, και είναι πιστοποιημένη με ενυπόγραφη βεβαίωση ιατρικού λειτουργού. Η βεβαίωση αυτή παρουσιάζεται στον αστυνομικό κατά το χρόνο κατά τον οποίο ζητείται η παροχή δείγματος εκπνοής από το πρόσωπο αυτό ή το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από το χρόνο αυτό στον πλησιέστερο προς την κατοικία του προσώπου αστυνομικό σταθμό.

(2) Αν το πρόσωπο που αρνήθηκε ή απέφυγε να δώσει δείγμα εκπνοής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν μπορέσει να παρουσιάσει την ιατρική βεβαίωση που προβλέπεται στο ίδιο εδάφιο μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, τεκμαίρεται ότι αρνήθηκε ή απέφυγε να δώσει το δείγμα εκπνοής που του ζητήθηκε χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία.

Προστασία προσώπων που βρίσκονται σε νοσοκομείο για περίθαλψη

12.-(1) Δεν επιτρέπεται να ζητηθεί από πρόσωπο που βρίσκεται σε νοσοκομείο για περίθαλψη, η παροχή δείγματος εκπνοής ή αίματος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν ο γιατρός που έχει υπό την άμεση ιατρική παρακολούθηση του το πρόσωπο αυτό επιτρέψει, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (2), την παραχώρηση του ζητούμενου δείγματος, και με τον όρο ότι η παραχώρηση του δείγματος θα πραγματοποιηθεί μέσα στο νοσοκομείο όπου βρίσκεται για περίθαλψη το πρόσωπο αυτό.

(2) Γιατρός που έχει υπό την άμεση ιατρική παρακολούθηση του πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παροχή δείγματος εκπνοής ή αίματος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μπορεί να αρνηθεί να επιτρέψει την παροχή του ζητούμενου δείγματος, μόνο αν κρίνει ότι η παροχή του δείγματος είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά τη θεραπευτική αγωγή ή την κατάσταση της υγείας του προσώπου αυτού.

(3) Δείγμα αίματος που ζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 9, παραχωρείται μόνο με τη συγκατάθεση του προσώπου από το οποίο ζητείται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παραχώρηση δείγματος αίματος αρνείται ή δεν είναι σε θέση λόγω της κατάστασης της υγείας του να συγκατατεθεί σε τέτοια παραχώρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργαστηριακή ανάλυση δείγμα αίματος από ποσότητα αίματος που τυχόν έχει ληφθεί από το πρόσωπο αυτό για τις ανάγκες της ιατρικής παρακολούθησης του, εφόσον αυτό πιστοποιείται από το γιατρό που έχει το πρόσωπο υπό την άμεση παρακολούθηση του.

Απόδειξη της ποσότητας αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή ή στο αίμα κατηγορούμενου προσώπου

13.-(1) Για σκοπούς απόδειξης της ποσότητας αλκοόλης που περιέχεται στην εκπνοή ή στο αίμα προσώπου που κατηγορείται για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα αλκοόλης που περιεχόταν στο δείγμα εκπνοής ή αίματος που δόθηκε από αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι η ποσότητα αλκοόλης που περιεχόταν στην εκπνοή ή στο αίμα του κατηγορουμένου κατά το χρόνο κατά τον οποίο χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί ταχύπλοο σκάφος δεν ήταν μικρότερη της ποσότητας αλκοόλης η οποία περιεχόταν στο δείγμα εκπνοής ή αίματος που δόθηκε από αυτόν.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται, αν ο κατηγορούμενος αποδείξει-

(α)Ότι είχε καταναλώσει οινοπνευματώδες ποτό σε χρόνο μεταγενέστερο του χρόνου κατά τον οποίο χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα και πριν δώσει το δείγμα εκπνοής ή αίματος, και

(β) ότι αν δεν το είχε κάνει αυτό, το ποσοστό αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα του δε θα υπερέβαινε το καθορισμένο όριο.

(3) Αποδεικτικό της ποσότητας της αλκοόλης η οποία περιέχεται σε δείγμα εκπνοής ή αίματος σε ποινική διαδικασία για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου αποτελεί-

(α)Το έντυπο αποτέλεσμα που παράγεται αυτόματα από συσκευή με την οποία διενεργείται η τελική εξέταση δείγματος, το οποίο συνοδεύεται από πιστοποίηση που γίνεται είτε πάνω στο ίδιο το έντυπο αποτέλεσμα είτε διαφορετικά και υπογράφεται από αστυνομικό με την οποία πιστοποιείται ότι το έντυπο αποτέλεσμα αφορά το δείγμα εκπνοής που δόθηκε από τον κατηγορούμενο κατά την ημερομηνία και ώρα που είναι γραμμένες σ' αυτό. ή

(β)πιστοποιητικό υπογραμμένο από χημικό που υπηρετεί στο Γενικό Χημείο αναφορικά με το ποσοστό αλκοόλης που βρέθηκε κατά την εργαστηριακή ανάλυση στο δείγμα αίματος που καθορίζεται στο πιστοποιητικό.

(4) Κάθε έγγραφο που αποτελεί το έντυπο αποτέλεσμα ή το πιστοποιητικό ή και τα δύο, δηλαδή και το αποτέλεσμα και το πιστοποιητικό, που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου 3, γίνεται αποδεκτό από το Δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο για την κατηγορούσα αρχή, χωρίς να είναι αναγκαία η προσωπική παρουσία στο Δικαστήριο εκείνου που εξέτασε το δείγμα εκπνοής και του αστυνομικού που υπέγραψε τα έγγραφα αυτά, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά:

Νοείται πως το Δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί να αποδεχθεί ως αποδεικτικό στοιχείο οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο παρουσιάζεται ως πιστοποιητικό, εφόσον ο κατηγορούμενος επιδώσει στο Δικαστήριο και στην κατηγορούσα αρχή ειδοποίηση τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης ή μέσα στην προθεσμία που το Δικαστήριο σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να καθορίσει με την οποία ζητείται η προσωπική παρουσία στο Δικαστήριο του προσώπου που υπέγραψε ή φέρεται να υπέγραψε το πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο.

Αδικήματα και ποινές

14. Οποιοσδήποτε διαπράττει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8, του εδαφίου (5) του άρθρου 9 ή του εδαφίου (4) του άρθρου 10, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (£2.000) λίρες ή και στις δύο ποινές.

ΜΕΡΟΣ III ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Μόνιμη πλευστότητα και σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας

15.-(1) Κάθε ταχύπλοο σκάφος με ολικό μήκος μέχρι έξι (6) μέτρα πρέπει να είναι κατασκευασμένο ή διασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πρακτικά αβύθιστο.

(2) Κάθε ταχύπλοο σκάφος πρέπει να είναι εφοδιασμένο με σύστημα αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής το οποίο όταν το σκάφος βρίσκεται σε κίνηση, πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το χειριστή, ώστε σε περίπτωση μετακίνησης του χειριστή να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της μηχανής.

Διακίνηση ταχύπλοων σκαφών

16. Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμων του 1968 και 1986 και οποιουδήποτε νόμου τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, σε περίπτωση που ταχύπλοο σκάφος βρίσκεται σε περιοχή που δεν είναι καθορισμένη για λουομένους αλλά συνήθως χρησιμοποιείται από λουομένους, ο χειριστής πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται στην περιοχή με την πιο μεγάλη προσοχή και με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα.

Ειδική διάταξη

16Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του βασικού νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, η απαγόρευση της κυκλοφορίας των θαλάσσιων σκούτερ μεταξύ των ωρών 1.00 μ.μ. και 4.00 μ.μ. που ισχύει για την περίοδο από την 1η Μαΐου μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου δεν εφαρμόζεται, όταν αυτά διακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από 500 μέτρα από την πλησιέστερη ακτή.

Απαγόρευση επιβίβασης ή επέμβασης σε ταχύπλοο σκάφος

17. Απαγορεύεται η χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση ή εύλογη αιτία επιβίβαση οποιουδήποτε προσώπου σε ταχύπλοο σκάφος ή σε ρυμουλκούμενο από αυτό αντικείμενο ή η παρέμβαση στη λειτουργία οποιουδήποτε μέρους του μηχανισμού του.

Κανονισμοί

18.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2)Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί μπορούν να ρυθμίζουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα ζητήματα:

(α)(i) Την κατάταξη σε κατηγορίες, τη σήμανση, την κατασκευή, τις διαστάσεις, το βάρος και τα σχέδια των ταχύπλοων σκαφών, τα εξαρτήματα, τις συσκευές και τα λοιπά συστατικά ή παραρτήματα τους καθώς και τα ρυμουλκούμενα αντικείμενα, τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, το υλικό πρώτων βοηθειών και γενικά τους όρους συντήρησης και χρήσης τους.

(ii) Την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους, τους όρους χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης και ανάκλησης της, καθώς και τα σχετικά τέλη.

(β)Τον αριθμό και την ηλικία των προσώπων που μπορούν να βρίσκονται πάνω σε οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος, καθώς και τη συμπεριφορά και τα καθήκοντα τους.

(γ)(i) Τη χορήγηση και τον τύπο της άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή, τα πληρωτέα σχετικά με αυτή τέλη, την κατώτατη ηλικία και τα αναγκαία για την απόκτηση άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή προσόντα, καθώς και τα σχετικά με την προσκόμιση και σημείωση των αδειών χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή.

(ii) Τη διενέργεια και ύλη των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας χειριστή, την ανάθεση από την αρμόδια αρχή της διενέργειας τέτοιων εξετάσεων σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κριτήρια για την ανάθεση αυτή, καθώς και το διορισμό και τα προσόντα των εξεταστών, τη συμμετοχή σε τέτοιες εξετάσεις και άλλα σχετικά με τις εξετάσεις θέματα.

(δ) Την επιθεώρηση ταχύπλοων σκαφών και ρυμουλκούμενων αντικειμένων, το χρόνο και τον τρόπο της επιθεώρησης και τα πληρωτέα σχετικά με αυτή τέλη, καθώς και το διορισμό, τα προσόντα, τις εξουσίες και τα καθήκοντα των αρμόδιων για επιθεώρηση προσώπων.

(ε) Την απαγόρευση ή τον περιορισμό υπέρμετρου θορύβου από τη χρήση των ταχύπλοων σκαφών.

(στ) Τη μετακίνηση οποιουδήποτε ταχύπλοου σκάφους που είναι αγκυροβολημένο ή έχει εγκαταλειφθεί παράνομα και επικίνδυνα, ή με τρόπο που παρεμποδίζει τη διακίνηση άλλων σκαφών.

(ζ)(ϊ)Τον καθορισμό της μέγιστης απόστασης από τις ακτές και της μέγιστης ταχύτητας αναφορικά με τη διακίνηση οποιασδήποτε κατηγορίας ταχύπλοων σκαφών.

(ii) τη γνωστοποίηση απόπλου ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Α.

(η)Όλα τα θέματα που χρειάζονται ή επιδέχονται καθορισμό σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(θ) Τον καθορισμό ποινών φυλάκισης για διάστημα που να μην υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή χρηματικών ποινών που να μην υπερβαίνουν τις τρεις χιλιάδες (£3000) λίρες ή και των δύο ποινών για την παράβαση οποιουδήποτε από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(ι) Την τήρηση ημερολογίου από τους ιδιοκτήτες ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Β' για την καταχώρηση στοιχείων σχετικά με την ενοικίαση των σκαφών και τη φύλαξη αντιγράφων άδειας χειριστή των σκαφών αυτών.

(ια) Τον καθορισμό χρονικών διαστημάτων μεταξύ των οποίων απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας ταχύπλοων σκαφών.

ΜΕΡΟΣ IV ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα

19. Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου για την οποία δεν προβλέπεται ειδική ποινή στον παρόντα Νόμο είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τη χρονική περίοδο των δύο (2) ετών ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (£3.000) λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συντρέχουσα ευθύνη του ιδιοκτήτη ταχύπλοου σκάφους

20. Οποτεδήποτε χρησιμοποιείται ή λειτουργεί ταχύπλοο σκάφος με την έγκριση, ρητή ή σιωπηρή, του ιδιοκτήτη του, με τέτοιο τρόπο ώστε η χρήση ή λειτουργία του να συνιστά αδίκημα σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε Νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, ο ιδιοκτήτης του σκάφους θεωρείται συνεργός στη διάπραξη του αδικήματος, και μπορεί να διωχθεί ως φυσικός αυτουργός και να τιμωρηθεί ανάλογα, εκτός αν αποδείξει στο Δικαστήριο ότι αγνοούσε τη διάπραξη του αδικήματος και ότι το αδίκημα αυτό δεν οφειλόταν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ιδίου.

Παροχή πληροφοριών

21. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε αδίκημα αναφορικά με τη χρήση ταχύπλοου σκάφους ή ότι ο τρόπος χρήσης του σκάφους παραβλάπτει τη δημόσια τάξη ή σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία κρίνεται αναγκαία η εξακρίβωση της ταυτότητας του χειριστή-

(α) Ο ιδιοκτήτης του ταχύπλοου σκάφους οφείλει να δώσει κάθε πληροφορία που θα του ζητήσει για το σκοπό αυτό αστυνομικός ή η αρμόδια αρχή αναφορικά με την ταυτότητα του χειριστή και κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί το ταχύπλοο σκάφος, και αν παραλείψει να το κάνει, θεωρείται ένοχος αδικήματος, εκτός αν αποδείξει στο δικαστήριο ότι δε γνωρίζει ούτε και μπόρεσε, παρόλο που έχει καταβάλει εύλογη προς τούτο επιμέλεια να διακριβώσει την ταυτότητα του προσώπου που χειριζόταν ή χρησιμοποιούσε το ταχύπλοο σκάφος. και

(β) κάθε άλλο πρόσωπο που πιθανόν να κληθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω, για να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί και η οποία δυνατόν να οδηγήσει στην ανακάλυψη της ταυτότητας του χειριστή ή οποιουδήποτε προσώπου χρησιμοποιούσε ταχύπλοο σκάφος, οφείλει να δώσει την πληροφορία αυτή, και αν παραλείψει να το κάνει, είναι ένοχο αδικήματος.

Έκδοση άδειας ή πιστοποιητικού με βάση ψευδή στοιχεία κ.τ.λ.

22. Οποιοσδήποτε, με δόλια πρόθεση, προβαίνει σε δήλωση, γραπτή ή προφορική, που είναι ψευδής ή παραπλανητική, ή αποκρύπτει ουσιώδη στοιχεία για να επιτύχει έκδοση άδειας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες (£1000) λίρες ή και στις δύο ποινές.

Παραποίηση εγγράφων κ.τ.λ.

23. Οποιοσδήποτε με δόλια πρόθεση-

(α) Πλαστογραφεί, παραποιεί ή αλλοιώνει οποιαδήποτε άδεια ή άλλο έγγραφο που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού. ή

(β)χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, άδεια ή άλλο έγγραφο που πλαστογραφήθηκε, παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε· ή

(γ) παραχωρεί σε άλλο πρόσωπο ή παίρνει από άλλο πρόσωπο άδεια ή άλλο έγγραφο που πλαστογραφήθηκε ή παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε· ή

(δ) κατασκευάζει ή έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε έγγραφο που μοιάζει τόσο πολύ με άδεια ή έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, ώστε να μπορεί να εξαπατήσει όσον αφορά την αληθινή του φύση· ή

(ε) εκδίδει οποιαδήποτε άδεια, ή άλλο έγγραφο, η έκδοση του οποίου προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο (£2000) χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.

Πρόσθετες εξουσίες του Δικαστηρίου

24.-(1) Το Δικαστήριο που εκδίδει καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, ή των προνοιών οποιουδήποτε άλλου νόμου σχετικού με το χειρισμό ταχύπλοου σκάφους, έχει το δικαίωμα να στερήσει από τον καταδικασθέντα την ικανότητα κατοχής ή λήψεως άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή για όσο χρονικό διάστημα αποφασίσει.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο με διάταγμα του Δικαστηρίου που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) έχει στερηθεί την ικανότητα κατοχής ή λήψεως άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή, μπορεί να ασκήσει έφεση εναντίον του διατάγματος με τον τρόπο που ασκείται η έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης και για όσο χρόνο εκκρεμεί η έφεση, το Δικαστήριο δικαιούται να αναστείλει την ισχύ του διατάγματος αυτού.

(3) Αν το πρόσωπο που έχει στερηθεί την ικανότητα κατοχής ή λήψεως άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή έπειτα από καταδικαστική απόφαση ή διάταγμα που εκδόθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου αυτού είναι κάτοχος άδειας, η άδεια αυτή αναστέλλεται και δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθεί η ανικανότητα που επιβλήθηκε.

(4) Μαζί με την καταδίκη προσώπου για αδίκημα που διαπράχθηκε κατά παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, το Δικαστήριο που εκδίδει την καταδικαστική απόφαση έχει το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση καθώς και την υποχρέωση σε περίπτωση που θα εκδώσει διάταγμα στέρησης της ικανότητας του προσώπου αυτού για κατοχή ή λήψη άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή, να διατάξει να αναγραφούν πάνω στην άδεια που κατέχει το πρόσωπο αυτό οι λεπτομέρειες της καταδίκης ή ανικανότητας που του επιβλήθηκε.

Λήψη άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή, ενόσω διαρκεί η ανικανότητα κατοχής τέτοιας άδειας

25.-(1) Οποιοσδήποτε, ενώ έχει στερηθεί την ικανότητα κατοχής ή λήψεως άδειας χειριστή με βάση τον παρόντα Νόμο ή με βάση οποιοδήποτε άλλο Νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, υποβάλλει αίτηση για άδεια χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή ή παίρνει άδεια χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή ή οδηγεί ταχύπλοο σκάφος ενόσω διαρκεί η ανικανότητα που του έχει επιβληθεί, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή αν το Δικαστήριο κρίνει ότι υπό ειδικές περιστάσεις είναι αρκετή η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες (£500) λίρες ή και στις δύο ποινές.

(2) Άδεια που εκδίδεται όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1) σε άτομο που έχει ήδη στερηθεί την ικανότητα χειρισμού ταχύπλοου σκάφους δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ.

ΜΕΡΟΣ V ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Έναρξη ισχύος

26. O παρών Νόμος αρχίζει να ισχύει στο σύνολο του ή αναφορικά με μέρος ή μέρη του από την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Μεταβατική διάταξη

27.-(1) Παρά τις πρόνοιες του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου, μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο για τη ρύθμιση της χορήγησης άδειας χειριστή και μαθητευόμενου χειριστή, επιτρέπεται ο χειρισμός ταχύπλοων σκαφών από πρόσωπα εφοδιασμένα με άδεια οδηγού αυτοκινήτου, τα οποία υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις πρόνοιες του Δεύτερου Πίνακα.

(2) Σε περίπτωση που ταχύπλοο σκάφος προσφέρεται για ενοικίαση, ο ιδιοκτήτης του υποχρεούται να βεβαιώνεται ότι ο χειριστής έχει λάβει επαρκή γνώση του περιεχομένου του Δεύτερου Πίνακα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 3)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εφιστάται η προσοχή του χειριστή στις πρόνοιες του περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμου του 1992 και ειδικότερα στα πιο κάτω:

1. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους χωρίς άδεια χειριστή.

2. Οι επιβαίνοντες πρέπει να φέρουν σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα και να κάθονται μόνο στα καθορισμένα καθίσματα.

3. Το κορδόνι αυτόματης διακοπής λειτουργίας της μηχανής πρέπει να είναι πάντοτε συνδεδεμένο με το χειριστή.

4. Απαγορεύεται ο χειρισμός ταχύπλοου σκάφους με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου ή με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει οχληρία.

5. Απαγορεύεται η οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών.

6. Απαγορεύεται η οδήγηση μέσα σε περιοχές λουομένων.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

(Άρθρο 27)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

1. Δεν πρέπει να καπνίζει κοντά στο δοχείο καυσίμων.

2. Πρέπει να βεβαιώνεται ότι το δοχείο καυσίμων είναι καλά στερεωμένο και περιέχει αρκετά καύσιμα.

3. Πρέπει να βεβαιώνεται ότι η βαλβίδα εξαερισμού του δοχείου καυσίμων είναι ανοικτή.

4. Πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο ελαστικός σωλήνας παροχής καυσίμων είναι ελεύθερος από οποιοδήποτε εμπόδιο και τροφοδοτεί ελεύθερα τη μηχανή με καύσιμα.

5. Πρέπει να γνωρίζει το ηλεκτρικό σύστημα της μηχανής.

6. Πρέπει να γνωρίζει πως να επαναθέτει σε λειτουργία τη μηχανή τόσο μέσω του ηλεκτρικού όσο και μέσω του χειροκίνητου συστήματος.

7. Πρέπει να γνωρίζει πως ανεβαίνει ή κατεβαίνει η μηχανή, δηλαδή την τοποθέτηση της στο σημείο πλεύσης και στο σημείο έλξης στη στεριά ή αποφυγής εμποδίων.

8. Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τη χρήση των μοχλών ή του μοχλού για την εναλλαγή των πλεύσεων πρόσω-κράτει-όπισθεν.

9. Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά το χειρισμό του συστήματος αυξομείωσης των στροφών της μηχανής ή της ταχύτητας του σκάφους.

10. Πρέπει να γνωρίζει τον ασφαλή τρόπο περισυλλογής κολυμβητή.

11. Πρέπει να γνωρίζει τον ορθό τρόπο με τον οποίο φέρεται ένα σωσίβιο.

12. Πρέπει να γνωρίζει ότι σε κανάλια, διαδρόμους, εισόδους, καθώς και όταν η πορεία του σκάφους του είναι αντίθετη προς την πορεία άλλου σκάφους, πάντοτε πρέπει να πλέει στη δεξιά ως προς αυτόν πλευρά του διαδρόμου.

13. Πρέπει να γνωρίζει ότι υπό οποιεσδήποτε συνθήκες πρέπει να λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα, για να αποφεύγει τη σύγκρουση με άλλο σκάφος ή την πρόκληση σωματικής ή άλλης ζημιάς σε κολυμβητές, δύτες ή σε άνθρωπο στη θάλασσα γενικά.

14. Πρέπει να γνωρίζει ότι η σημαία "Α" του διεθνούς αλφαβητικού κώδικα σημαιών, καθώς και η κόκκινη τετράγωνη σημαία με την άσπρη διαγώνια λωρίδα, δηλώνουν ότι υπάρχει δύτης στην περιοχή και ότι τα σκάφη πρέπει να διατηρούν ασφαλή απόσταση και να παραπλέουν με χαμηλή ταχύτητα.

15. Πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο χειρισμού του συστήματος πηδαλιουχίας του σκάφους.