Άδεια χειριστή και μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους

4.-(1) Κανένας δε δικαιούται να είναι χειριστής ταχύπλοου σκάφους, εκτός αν είναι εφοδιασμένος με άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως "άδεια χειριστή") ή με άδεια μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοου σκάφους (που θα αναφέρεται στη συνέχεια ως "άδεια μαθητευόμενου") που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.

(2) Αλλοδαποί και ημεδαποί που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού δεν απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι με την άδεια που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, νοουμένου ότι είναι κάτοχοι αντίστοιχης άδειας ή πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ικανότητα τους να χειρίζονται ταχύπλοα σκάφη και που έχει εκδοθεί από αρμόδια αλλοδαπή αρχή.

(3) Πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τα δεκαεπτά (17) τους χρόνια μπορούν να εφοδιάζονται με άδεια μαθητευομένου με την προϋπόθεση ότι πάντοτε θα συνοδεύονται από πρόσωπο εφοδιασμένο με άδεια χειριστή.

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), ταχύπλοα σκάφη κατηγορίας Β΄ όπως αυτά ορίζονται στις πρόνοιες της παραγράφου (1) του Κανονισμού 3 των περί Ταχύπλοων Σκαφών Κανονισμών δύναται να ενοικιάζονται για ιδιωτική χρήση και να τα χειρίζονται πρόσωπα, που δεν είναι εφοδιασμένα με την άδεια ή το πιστοποιητικό που αναφέρεται στα εν λόγω εδάφια, νοουμένου ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις:

(α) Tα πρόσωπα που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο έχουν συμπληρώσει το 18ο (δέκατο όγδοο) έτος ηλικίας∙

(β) τα εν λόγω σκάφη δεν απομακρύνονται πέραν των έξι (6) ναυτικών μιλίων από το σημείο ενοικίασης ή από την καθορισμένη με εγκύκλιο της αρμόδιας αρχής θαλάσσια περιοχή∙

(γ) προκειμένου για  θαλάσσιο σκούτερ, αυτό δεν απομακρύνεται από το οπτικό πεδίο του ιδιοκτήτη του ή του υπάλληλου αυτού που ανέλαβε να εποπτεύει τα ενοικιασμένα σκούτερ, ο οποίος  έχει στη διάθεσή  του  ασύρματη  συσκευή  ελέγχου  των  σκούτερ  με  την οποία μπορεί να δίνει οδηγίες με ηχητικά σήματα ή και να ακινητοποιεί το σκούτερ, όταν αντιληφθεί ότι ο χειριστής προβαίνει σε επικίνδυνους ελιγμούς ή /και παραβιάζει τους κανόνες πλεύσης που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού∙

(δ) τα εν  λόγω πρόσωπα έχουν συνυπογράψει την καθορισμένη δεσμευτική δήλωση με τον ιδιοκτήτη του εν λόγω σκάφους, στην οποία φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης έχει βεβαιωθεί για τις γνώσεις τους αναφορικά με τα θέματα που καθορίζονται στους σχετικούς Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.