Υποχρεώσεις χειριστή ταχύπλοου σκάφους

5.-(1) Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους, όταν βρίσκεται πάνω στο σκάφος, πρέπει να έχει πάντοτε μαζί του την άδεια χειριστή και να φέρει σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα, πρέπει να μεριμνά, ώστε οποιοδήποτε μεταφερόμενο ή συρόμενο από το σκάφος πρόσωπο να φέρει σωσίβιο ή πλευστικό βοήθημα, καθώς και να μεριμνά, ώστε, όταν το σκάφος είναι σε κίνηση, κανένα από τα πρόσωπα που επιβαίνουν στο σκάφος να μη βρίσκεται στην κουπαστή ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του σκάφους εκτός από τα καθίσματα που έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή.

(2) Ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους πρέπει να καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή επιμέλεια και προσοχή για την ασφάλεια και τη μη παρενόχληση άλλων προσώπων που βρίσκονται πάνω στο σκάφος ή στη θάλασσα ή στην παραλία ή σε άλλα σκάφη καθώς και για τη μη προξένηση ζημιάς σε ξένη περιουσία γενικά.

(3) Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης ή ζημίας σε πρόσωπο ή περιουσία, ή σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου ατυχήματος, ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους που αναμείχθηκε στο ατύχημα ή που έχει λάβει γνώση του ατυχήματος πρέπει να δώσει κάθε δυνατή βοήθεια και στη συνέχεια να αναφέρει το γεγονός στις αστυνομικές αρχές το ταχύτερο δυνατόν αλλά πάντως όχι αργότερα από είκοσι τέσσερις (24) ώρες.