Λήψη άδειας χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή, ενόσω διαρκεί η ανικανότητα κατοχής τέτοιας άδειας

25.-(1) Οποιοσδήποτε, ενώ έχει στερηθεί την ικανότητα κατοχής ή λήψεως άδειας χειριστή με βάση τον παρόντα Νόμο ή με βάση οποιοδήποτε άλλο Νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, υποβάλλει αίτηση για άδεια χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή ή παίρνει άδεια χειριστή ή μαθητευόμενου χειριστή ή οδηγεί ταχύπλοο σκάφος ενόσω διαρκεί η ανικανότητα που του έχει επιβληθεί, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή αν το Δικαστήριο κρίνει ότι υπό ειδικές περιστάσεις είναι αρκετή η επιβολή μόνο της χρηματικής ποινής, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες (£500) λίρες ή και στις δύο ποινές.

(2) Άδεια που εκδίδεται όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1) σε άτομο που έχει ήδη στερηθεί την ικανότητα χειρισμού ταχύπλοου σκάφους δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ.