Έναρξη ισχύος

26. O παρών Νόμος αρχίζει να ισχύει στο σύνολο του ή αναφορικά με μέρος ή μέρη του από την ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.