Προκαταρκτική εξέταση εκπνοής

9.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία αστυνομικός έχει εύλογη υποψία ότι-

(α)Στο αίμα προσώπου που χειρίζεται ή προσπαθεί να χειρισθεί οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα υπάρχει οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλης ή ότι το πρόσωπο αυτό έχει διαπράξει αδίκημα, ενώ το σκάφος βρισκόταν σε κίνηση· ή

(β)πρόσωπο χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα, ενώ στο αίμα του υπήρχε οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλης, και ότι στο αίμα του προσώπου αυτού εξακολουθεί να υπάρχει αλκοόλη· ή

(γ) πρόσωπο που χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί οποιοδήποτε ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα είχε διαπράξει αδίκημα, ενώ το σκάφος βρισκόταν σε κίνηση,

μπορεί αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό να δώσει δείγμα εκπνοής για προκαταρκτική εξέταση.

(2) Ανεξάρτητα από την ύπαρξη εύλογης υποψίας, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), αστυνομικός μπορεί, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο χειρίζεται ή προσπαθεί να χειρισθεί ταχύπλοο σκάφος στη θάλασσα, να δώσει δείγμα εκπνοής για προκαταρκτική εξέταση.

(3) Σε περίπτωση που έχει συμβεί ατύχημα λόγω της παρουσίας ταχύπλοου σκάφους στη θάλασσα, αστυνομικός μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι χειριζόταν ή προσπαθούσε να χειρισθεί το σκάφος κατά το χρόνο του ατυχήματος, να δώσει δείγμα εκπνοής για προκαταρκτική εξέταση, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12 στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό.

(4) Μπορεί να ζητηθεί από πρόσωπο να δώσει δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) ή (3) δείγμα εκπνοής, είτε στον τόπο στον οποίο αυτό του ζητείται είτε, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

(5) Οποιοσδήποτε χωρίς εύλογη αιτία αρνείται ή αποφεύγει να μεταβεί στον καθορισμένο αστυνομικό σταθμό, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (4), ή αρνείται ή αποφεύγει με οποιοδήποτε τρόπο να δώσει δείγμα εκπνοής, όταν του ζητείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι ένοχος αδικήματος.

(6)Αστυνομικός μπορεί να συλλάβει οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς δικαστικό ένταλμα, αν το πρόσωπο αυτό αρνείται ή αποφεύγει με οποιοδήποτε τρόπο να δώσει το δείγμα εκπνοής που του ζητείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού και εφόσον ο αστυνομικός έχει εύλογη υποψία ότι υπάρχει αλκοόλ στο αίμα του, αλλά κανένα πρόσωπο δε συλλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου αυτού, αν βρίσκεται σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.