Τελική εξέταση δειγμάτων εκπνοής

10.-(1) Οποιοσδήποτε αστυνομικός με σκοπό τη διερεύνηση του κατά πόσο οποιοδήποτε πρόσωπο, σε δείγμα εκπνοής του οποίου έγινε προκαταρκτική εξέταση, έχει διαπράξει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 μπορεί, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καθώς και του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να ζητήσει από το πρόσωπο αυτό να δώσει δύο δείγματα εκπνοής για τελική εξέταση, αφού περάσουν δέκα τουλάχιστο λεπτά της ώρας από τη χρονική στιγμή κατά την οποία είχε δοθεί το δείγμα εκπνοής για την προκαταρκτική εξέταση:

Νοείται πως, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, αν το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παραχώρηση δείγματος εκπνοής για τελική εξέταση έχει υποστεί οποιοδήποτε τραυματισμό, η παραχώρηση του δείγματος εκπνοής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη συγκατάθεση γιατρού:

Νοείται περαιτέρω ότι, αν η παραχώρηση δείγματος εκπνοής δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους και αυτό πιστοποιείται από γιατρό, οποιοσδήποτε αστυνομικός, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) μπορεί να ζητήσει, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του άρθρου 12, στις περιπτώσεις που καθορίζονται από αυτό, να δώσει το πρόσωπο δείγμα αίματος για εργαστηριακή ανάλυση.

(2) Η παραχώρηση δείγματος εκπνοής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), πρέπει να γίνεται στον πλησιέστερο χώρο στον οποίο υπάρχει ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός.

(3) Αν κατά την τελική εξέταση των δύο δειγμάτων εκπνοής που παραχωρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προκύψουν διαφορετικές ενδείξεις για την ποσότητα αλκοόλης στην εκπνοή, λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου η χαμηλότερη ένδειξη.

(4) Οποιοσδήποτε χωρίς εύλογη αιτία αρνείται ή αποφεύγει να μεταβεί στο χώρο όπου υπάρχει ο αναγκαίος τεχνικός εξοπλισμός για τη διενέργεια τελικής εξέτασης, ή αρνείται ή αποφεύγει με οποιοδήποτε τρόπο να δώσει δείγμα εκπνοής, όταν του ζητείται δυνάμει του άρθρου αυτού, είναι ένοχος αδικήματος.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία αστυνομικός ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο να δώσει δείγμα εκπνοής δυνάμει των διατάξεων του άρθρου αυτού, είναι υποχρεωμένος να επιστήσει την προσοχή του προσώπου αυτού στο ότι η άρνηση του ή η αποφυγή να παραχωρήσει το δείγμα που του ζητείται μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα.