Εύλογη αιτία για την άρνηση παροχής δείγματος εκπνοής

11.-(1) Για τους σκοπούς του εδαφίου (5) του άρθρου 9 και του εδαφίου (4) του άρθρου 10, εύλογη αιτία για την οποία πρόσωπο μπορεί να αρνηθεί να δώσει δείγμα εκπνοής θεωρείται η αιτία που έχει σχέση με ιατρικούς λόγους, και είναι πιστοποιημένη με ενυπόγραφη βεβαίωση ιατρικού λειτουργού. Η βεβαίωση αυτή παρουσιάζεται στον αστυνομικό κατά το χρόνο κατά τον οποίο ζητείται η παροχή δείγματος εκπνοής από το πρόσωπο αυτό ή το αργότερο μέσα σε τρεις ημέρες από το χρόνο αυτό στον πλησιέστερο προς την κατοικία του προσώπου αστυνομικό σταθμό.

(2) Αν το πρόσωπο που αρνήθηκε ή απέφυγε να δώσει δείγμα εκπνοής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν μπορέσει να παρουσιάσει την ιατρική βεβαίωση που προβλέπεται στο ίδιο εδάφιο μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, τεκμαίρεται ότι αρνήθηκε ή απέφυγε να δώσει το δείγμα εκπνοής που του ζητήθηκε χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία.