Προστασία προσώπων που βρίσκονται σε νοσοκομείο για περίθαλψη

12.-(1) Δεν επιτρέπεται να ζητηθεί από πρόσωπο που βρίσκεται σε νοσοκομείο για περίθαλψη, η παροχή δείγματος εκπνοής ή αίματος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν ο γιατρός που έχει υπό την άμεση ιατρική παρακολούθηση του το πρόσωπο αυτό επιτρέψει, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (2), την παραχώρηση του ζητούμενου δείγματος, και με τον όρο ότι η παραχώρηση του δείγματος θα πραγματοποιηθεί μέσα στο νοσοκομείο όπου βρίσκεται για περίθαλψη το πρόσωπο αυτό.

(2) Γιατρός που έχει υπό την άμεση ιατρική παρακολούθηση του πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παροχή δείγματος εκπνοής ή αίματος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μπορεί να αρνηθεί να επιτρέψει την παροχή του ζητούμενου δείγματος, μόνο αν κρίνει ότι η παροχή του δείγματος είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά τη θεραπευτική αγωγή ή την κατάσταση της υγείας του προσώπου αυτού.

(3) Δείγμα αίματος που ζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 9, παραχωρείται μόνο με τη συγκατάθεση του προσώπου από το οποίο ζητείται:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παραχώρηση δείγματος αίματος αρνείται ή δεν είναι σε θέση λόγω της κατάστασης της υγείας του να συγκατατεθεί σε τέτοια παραχώρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργαστηριακή ανάλυση δείγμα αίματος από ποσότητα αίματος που τυχόν έχει ληφθεί από το πρόσωπο αυτό για τις ανάγκες της ιατρικής παρακολούθησης του, εφόσον αυτό πιστοποιείται από το γιατρό που έχει το πρόσωπο υπό την άμεση παρακολούθηση του.