Έκδοση άδειας ή πιστοποιητικού με βάση ψευδή στοιχεία κ.τ.λ.

22. Οποιοσδήποτε, με δόλια πρόθεση, προβαίνει σε δήλωση, γραπτή ή προφορική, που είναι ψευδής ή παραπλανητική, ή αποκρύπτει ουσιώδη στοιχεία για να επιτύχει έκδοση άδειας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες (£1000) λίρες ή και στις δύο ποινές.