Παροχή πληροφοριών

21. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχθηκε αδίκημα αναφορικά με τη χρήση ταχύπλοου σκάφους ή ότι ο τρόπος χρήσης του σκάφους παραβλάπτει τη δημόσια τάξη ή σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία κρίνεται αναγκαία η εξακρίβωση της ταυτότητας του χειριστή-

(α) Ο ιδιοκτήτης του ταχύπλοου σκάφους οφείλει να δώσει κάθε πληροφορία που θα του ζητήσει για το σκοπό αυτό αστυνομικός ή η αρμόδια αρχή αναφορικά με την ταυτότητα του χειριστή και κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί το ταχύπλοο σκάφος, και αν παραλείψει να το κάνει, θεωρείται ένοχος αδικήματος, εκτός αν αποδείξει στο δικαστήριο ότι δε γνωρίζει ούτε και μπόρεσε, παρόλο που έχει καταβάλει εύλογη προς τούτο επιμέλεια να διακριβώσει την ταυτότητα του προσώπου που χειριζόταν ή χρησιμοποιούσε το ταχύπλοο σκάφος. και

(β) κάθε άλλο πρόσωπο που πιθανόν να κληθεί όπως αναφέρεται πιο πάνω, για να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί και η οποία δυνατόν να οδηγήσει στην ανακάλυψη της ταυτότητας του χειριστή ή οποιουδήποτε προσώπου χρησιμοποιούσε ταχύπλοο σκάφος, οφείλει να δώσει την πληροφορία αυτή, και αν παραλείψει να το κάνει, είναι ένοχο αδικήματος.