Συντρέχουσα ευθύνη του ιδιοκτήτη ταχύπλοου σκάφους

20. Οποτεδήποτε χρησιμοποιείται ή λειτουργεί ταχύπλοο σκάφος με την έγκριση, ρητή ή σιωπηρή, του ιδιοκτήτη του, με τέτοιο τρόπο ώστε η χρήση ή λειτουργία του να συνιστά αδίκημα σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή οποιουδήποτε Νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, ο ιδιοκτήτης του σκάφους θεωρείται συνεργός στη διάπραξη του αδικήματος, και μπορεί να διωχθεί ως φυσικός αυτουργός και να τιμωρηθεί ανάλογα, εκτός αν αποδείξει στο Δικαστήριο ότι αγνοούσε τη διάπραξη του αδικήματος και ότι το αδίκημα αυτό δεν οφειλόταν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του ιδίου.