Παραποίηση εγγράφων κ.τ.λ.

23. Οποιοσδήποτε με δόλια πρόθεση-

(α) Πλαστογραφεί, παραποιεί ή αλλοιώνει οποιαδήποτε άδεια ή άλλο έγγραφο που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού. ή

(β)χρησιμοποιεί ή επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, άδεια ή άλλο έγγραφο που πλαστογραφήθηκε, παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε· ή

(γ) παραχωρεί σε άλλο πρόσωπο ή παίρνει από άλλο πρόσωπο άδεια ή άλλο έγγραφο που πλαστογραφήθηκε ή παραποιήθηκε ή αλλοιώθηκε· ή

(δ) κατασκευάζει ή έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε έγγραφο που μοιάζει τόσο πολύ με άδεια ή έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, ώστε να μπορεί να εξαπατήσει όσον αφορά την αληθινή του φύση· ή

(ε) εκδίδει οποιαδήποτε άδεια, ή άλλο έγγραφο, η έκδοση του οποίου προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο (£2000) χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές.