Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο-

"αρμόδια αρχή" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν"

"θαλάσσιο σκούτερ" σημαίνει μικρό ταχύπλοο σκάφος το οποίο προωθείται από εξωλέμβια μηχανή ή εσωλέμβια μηχανή υδροπροώθησης και στο οποίο μπορούν να επιβαίνουν, καθισμένα ή όρθια, ένα ή περισσότερα άτομα"

"ιδιοκτήτης" σημαίνει το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου είναι εγγεγραμμένο ταχύπλοο σκάφος σύμφωνα με τους περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισμούς του 1955 ή οποιαδήποτε νομοθεσία που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, ενώ όσον αφορά ταχύπλοο σκάφος που αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας ή ενοικιαγοράς, ή που δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένο όπως αναφέρεται πιο πάνω, σημαίνει το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου βρίσκεται το σκάφος με βάση τη συμφωνία αυτή.

"πλευστικό βοήθημα" σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού που μπορεί να φορεθεί

και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού και που έχει πλευστότητα (άνωση) ίση με το 10% τουλάχιστο του βάρους του ατόμου που το φορεί χωρίς να απαιτείται προηγουμένως να γεμίσει με αέρα καθώς και ευδιάκριτο χρώμα·

"ρυμουλκούμενο αντικείμενο" σημαίνει οποιοδήποτε αντικείμενο δεν έχει δική του ανεξάρτητη μηχανική ενέργεια, αλλά σύρεται από ταχύπλοο σκάφος, και για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου περιλαμβάνει και οποιοδήποτε πρόσωπο σύρεται από το σκάφος·

"σωσίβιο" σημαίνει είδος ατομικού εξαρτισμού, που μπορεί να φορεθεί και να στερεωθεί με ευκολία και ασφάλεια στο σώμα ενήλικου προσώπου ή παιδιού, που έχει πλευστότητα (άνωση) τουλάχιστο δεκαπέντε (15) χιλιογράμμων, χωρίς αυτό να απαιτείται να γεμίσει με αέρα, που φέρει σφυρίκτρα και ευδιάκριτο χρώμα και που έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί το κεφάλι του χρήστη ο οποίος δε διατηρεί τις αισθήσεις του έξω από το νερό·

"ταχύπλοο σκάφος" σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε (15) τουλάχιστο κόμβων·

"χειριστής" περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο, που χειρίζεται ταχύπλοο σκάφος σε συγκεκριμένο χρόνο καθώς και κάθε πρόσωπο που φέρει την ευθύνη του σκάφους για σκοπούς χειρισμού του ενόσω αυτό είναι αγκυροβολημένο οπουδήποτε, ενώ στην περίπτωση ρυμουλκούμενου αντικείμενου, σημαίνει το χειριστή του σκάφους από το οποίο σύρεται το ρυμουλκούμενο αντικείμενο.