Δραστηριότητες της επιτροπής

8. Μέσα στα πλαίσια της άσκησης των εξουσιών που της παρέχονται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, η επιτροπή μπορεί με την έγκριση του Υπουργού, να αναπτύσσει, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιαδήποτε δραστηριότητα που προάγει τους σκοπούς του ταμείου και να δαπανά τα αναγκαία για το σκοπό αυτό χρηματικά ποσά.