Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) Νόμοι του 1992 και οι περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικης Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) Νόμοι του 1996 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) Νόμοι του 1992 μέχρι 1996.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

“Επιτροπή” σημαίνει την επιτροπή που καθιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 4.

“Ταμείο” σημαίνει το ταμείο που ιδρύεται σύμφωνα με άρθρο 3.

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Υγείας.

Ίδρυση και σκοπός του ταμείου

3.-(1) Ιδρύεται ταμείο καλούμενο “Ταμείο για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ)” με σκοπό την εξασφάλιση και διάθεση των αναγκαίων χρηματικών ποσών για τη διοργάνωση και χρηματοδότηση προγραμμάτων και την υλοποίηση άλλων μέτρων γιατον έλεγχο και την προληψη του συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας και την παροχή οικονομικής βοήθειας σε φορείς ή ασθενείς του συνδρόμου αυτού.

(2) Οι πόροι του ταμείου προέρχονται-

(α) Από δωρεές και εισφορές προς το ταμείο·

(β) από χρήματα που προέρχονται από δραστηριότητες της επιτροπής με βάση το άρθρο 8·

(γ) από τόκους ή έσοδα από καταθέσειςή επενδύσεις·

(δ) από κάθε άλλο ποσό που διατίθεται εκάστοτε υπέρ του ταμείου ή εισπράττεται από αυτό.

Επιτροπή διαχείρισης

4.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, η οποία αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ως Πρόεδρο, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, το Γενικό Λογιστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του, το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και δύο άλλα πρόσωπα, τα οποία ορίζει ο Υπουργός Υγείας και από τα οποία το ένα υποδεικνύεται στον Υπουργό από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ως μέλη.

(2) Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

(3) Η επιτροπή φέρει την ευθύνη για την είσπραξη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού που σκοπείται να περιέλθει στο ταμείο και, με την έγκριση του Υπουργού, τη διάθεση των πόρων του ταμείου για τον έλεγχο και την πρόληψη του Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας και την παροχή οικονομικής βοήθειας σε φορείς ή ασθενείς του συνδρόμου αυτού.

(4) Τηρουμένων των οδηγιών που εκδίδει προς τούτο ο Υπουργός, η επιτορπή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, διαχειρίζεται τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στο ταμείο και προβαίνει σε κάθε αναγκαία δαπάνη σε σχέση με τη διαχείριση του εν λόγω Ταμείου.

(5) Μέχρι να εκδοθούν οδηγίες σύμφωνα με το εδάφιο (4), θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των Δημοσιονομμικών και Λογιστικών Οδηγιών και των Κανονισμών Αποθηκών.

(6) Η επιτροπή τελεί υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του Υπουργού.

(7) Ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων και δύο μέλη της επιτροπής αποτελούν απαρτία.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) η επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία της.

Φύλαξη και λογαριασμοί του ταμείου

5. Το ταμείο αποτελεί χωριστό ταμείο και, ενόσω βρίσκεται υπό τη διαχείριση της επιτροπής, τελεί υπό τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή, ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις πληρωμές που εγκρίνει η επιτροπή.

Επενδύσεις

6. Οποιαδήποτε χρηματικά ποσά, που κατατίθενται στο ταμείο, μπορούν να επενδύονται κατά τον τρόπο που εκάστοτε καθορίζει ο Υπουργός, με την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Προϋπολογισμός του ταμείου

7.-(1) Το ταμείο έχει δικό του προϋπολογισμό που καταρτίζεται κάθε χρόνο από την επιτροπή και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(2) Ο προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του ταμείου για κάθε οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

(3) Ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και θα εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων του πίνακα εσόδων και εξόδων.

Δραστηριότητες της επιτροπής

8. Μέσα στα πλαίσια της άσκησης των εξουσιών που της παρέχονται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, η επιτροπή μπορεί με την έγκριση του Υπουργού, να αναπτύσσει, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιαδήποτε δραστηριότητα που προάγει τους σκοπούς του ταμείου και να δαπανά τα αναγκαία για το σκοπό αυτό χρηματικά ποσά.

Έλεγχος του ταμείου

9.-(1) Οι λογαριασμοί του ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(2) Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό Οικονομικών αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών που ελέγχθηκαν μαζί με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για την κατάσταση αυτή.

(3) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών του ταμείου και της σχετικής έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Διάλυση του ταμείου

10. Σε περίπτωση διάλυσης του ταμείου κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει στο ταμείο περιέρχεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Σημείωση
2 του Ν. 25(I)/2017Κατάργηση

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 25(Ι)/2017], οι περί Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΣΕΑΑ) Νόμοι του 1992 μέχρι 1996, καταργούνται.